Hemkommunens rutiner vid utredning om målgruppstillhörighet i särskolan

Hemkommunen behöver se till att vårdnadshavarna får kontinuerlig information och föra en dialog med dem. Det är även viktigt att låta barnet få komma till tals utifrån ålder och mognad. Många kommuner har en kontaktperson som ansvarar för alla dessa kontakter. Ibland anlitas tolk eller teckenspråkstolk, när eleven eller vårdnadshavarna har ett sådant behov.

Ska informera vårdnadshavare

Kommunens personal har till uppgift att uttrycka sig tydligt och att på andra sätt underlätta för vårdnadshavarna och eleven i deras kontakter med kommunen. Vårdnadshavare och eleven har rätt att få information om vad som skiljer grundsärskola från grundskola och gymnasiesärskola från gymnasieskola samt vilka krav de kan ställa på skolan. De ska också få information om vilken grupp barn och ungdomar som tillhör grundsärskolans och gymnasiesärskolans målgrupp.

I informationen från kommunen ska också tydligt framgå vilka konsekvenser det får för barnet på kort och lång sikt att gå i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan i stället för i grundskolan eller gymnasieskolan, till exempel att de framtida studiealternativen och yrkesvalen begränsas.

En annan viktig aspekt att diskutera är de anpassningar som görs utifrån elevens funktionsnedsättning i särskolan jämfört med en vanlig skola. Exempelvis är kunskapskraven anpassade. I det stora hela ska kommunen ge vårdnadshavarna förutsättningar att kunna fatta ett beslut som de anser mest gynnsamt för deras barn på kort och lång sikt.

Hemkommunens ansvar

Hemkommunen har många åtaganden i utredningar om en elevs skolgång i särskola och ansvarar för att nedanstående punkter uppfylls:

  • Hemkommunen bör ha rutiner för att fortlöpande ta tillvara på elevens och vårdnadshavarnas synpunkter under utredningens gång. Hemkommunen ska också se till att det ägnas särskild uppmärksamhet åt faktorer som kan påverka bedömningar för elever med annan språklig bakgrund samt ha rutiner för att komplettera utredningen vid behov.
  • Den pedagogiska bedömningen ska fastställa om eleven har förutsättningar att kunna nå grundskolans respektive gymnasieskolans kunskapskrav, och denna bedömning ska utföras av personal med lämplig specialpedagogisk kompetens.
  • Den psykologiska bedömningen, som ska utföras av en legitimerad psykolog, ska fastställa om eleven har en utvecklingsstörning och i så fall i vilken grad.
  • Den medicinska bedömningen ska fastställa om det finns medicinska orsaker till elevens inlärningssvårigheter, om dessa indikerar målgruppstillhörighet, och utförs av legitimerad läkare, eller någon annan hälso- och sjukvårdspersonal med adekvat utbildning.
  • Den sociala bedömningen ska fastställa om det finns sociala orsaker i eller utanför skolan som kan bidra till elevens inlärningssvårigheter, och utförs av kurator, eller någon annan med adekvat utbildning.

Sök efter gymnasiesärskolorFråga om utvecklingsstörning